Bushistorisk Selskabs vedtægter

Navn og hjemsted

§ 1

Selskabets navn er Bushistorisk Selskab. Dets hjemsted er formandens adresse.

Selskabets formål

§ 2

Selskabets formål er på idealistisk grundlag:

 1. at fremme kendskab til og interessen for busdrift
 2. at bidrage til indsamling af kildemateriale, billeder og tilbehør vedr. busser, busruter og busvirksomheder primært med tilknytning til Danmark
 3. at samarbejde med andre foreninger, organisationer og enkeltpersoner med interesse lor busdrift
 4. at fremme udgivelse af artikler, skrifter og bøger om busser og busruter
 5. at påpege busruternes kulturelle, sociale, økonomiske og teknologiske betydning for samfundet.

Medlemmerne

§ 3

Som medlemmer af Bushistorisk Selskab kan optages enkeltpersoner, institutioner og virksomheder, som alle betaler samme årskontingent.

Generalforsamlingen

§ 4

Generalforsamlingen er Selskabets øverste myndighed.

§ 5

Ethvert medlem, der har betalt forfaldent kontingent har adgang til generalforsamlingen. Hvert medlem har én stemme. Der kan stemmes ved fuldmagt, dog kun én fuldmagt pr. fremmødt medlem. Dirigenten kan træffe bestemmelse om skriftlig afstemning og skal anordne en sådan, hvis enten bestyrelsen eller mindst halvdelen af de fremmødte forlanger det.

§ 6

Der udfærdiges et referat, som underskrives af referenten og dirigenten. Referat og det godkendte regnskab for det forgangne år samt budgettet for indeværende år udsendes med eller bringes i det efter generalforsamlingen førstkommende blad.

§ 7

Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages ved simpelt flertal, medmindre andet er nævnt i vedtægterne. Hvis der er stemmelighed ved et forslag, er forslaget forkastet. Dog kan vedtægtsændringer kun gennemføres med mindst 2/3 flertal af de afgivne stemmer (fremmødte medlemmer + fuldmagter). Under punktet eventuelt kan der ikke foretages afstemninger.

§ 8

Hvert år i maj eller juni afholdes der ordinær generalforsamling. Formanden indkalder med mindst 14 dages varsel medlemmerne til ordinær generalforsamling med oplysning om dagsorden samt tid og sted. Tid og sted fastsættes af bestyrelsen. Indkaldelsen til ordinær generalforsamling kan ske i medlemsbladet ”Busbladet” eller skriftlig fremsendelse.

Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen til behandling på den ordinære generalforsamling, skal fremsendes skriftligt ledsaget af en kort motivering, så det er formanden i hænde senest d. 15 marts. Indkomne forslag forelægges for medlemmerne senest sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

§ 9

Dagsorden til ordinær generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent, referant og to stemmetællere.
 2. Bestyrelsens beretning v/ formanden.
 3. Fremlæggelse af regnskab og budget.
 4. Fastsættelse af kontingent for det følgende regnskabs år.
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg af bestyrelse, revisor samt suppleanter.
 7. Eventuelt.

§ 10

Ekstraordinær generalforsamling kan formanden indkalde til, når han skønner det nødvendigt, eller når mindst 10% af medlemmerne skriftlig begærer om det over for formanden, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.

§ 11

Mødeindkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 4 ugers varsel med tydelig angivelse af det eller de forslag, der skal behandles.

§ 12

Dagsorden til ekstraordinær generalforsamling skal Indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere.
 2. Behandling af indkomne forslag
 3. Eventuelt

Bestyrelsen

§ 13

Bestyrelsen består af fem (5) medlemmer, disse vælges for to år af gangen. Genvalg kan finde sted. Kun personer over 18 år kan vælges. To bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år, Tre bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år. Derudover kan bestyrelsen supplere sig med en eller flere tilforordnede. Endvidere vælges en suppleant, en revisor og en revisorsuppleant. Suppleanter har møde- og taleret, men ikke stemmeret til bestyrelsesmøder. Er der frafald fra et bestyrelsesmedlem til møder, indtræder den valgte suppleant som fuldgyldigt medlem til møderne. Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden og er beslutningsdygtig, når et flertal af bestyrelsen er tilstede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær.

§ 14

Bestyrelsen står for den daglige ledelse. Ved bestyrelsesmøder føres protokol, og der tages referat, der tilsendes bestyrelsesmedlemmerne og suppleanter, og mødeprotokollen skal på forlangende forevises ethvert medlem.

Selskabets midler og formue

§ 15

Selskabets regnskabsår går fra 1. april til 31 marts. Selskabets regnskab skal revideres af den på den ordinære generalforsamling valgte revisor.

§ 16

Selskabet opretter en bankkonto i eget navn.

§ 17

Medlemskontingentet skal betales senest 1. maj det pågældende år. Efter mindst 8 dages overskridelse af betalingsfristen sendes en påmindelse. Efter yderligere 1 måneds restance slettes medlemmet af Bushistorisk Selskab.

Tegningsret og hæftelse

§ 18

Selskabet tegnes af formanden – i hans fravær af kassereren. Ved etablering af kassekredit, optagelse af lån, påtagelse af kautionsforpligtelse eller anden sikkerhedsstillelse samt ved køb, salg eller pantsættelse af fast ejendom tegnes selskabet af den samlede bestyrelse.

§ 19

Selskabet hæfter alene med sin formue

Eksklusion

§ 20

Medlemmer, der modarbejder Selskabets interesser, kan ekskluderes ved en bestyrelsesbeslutning. Medlemmet kan indanke afgørelsen på en generalforsamling.

Selskabets opløsning

§ 21

Selskabet kan opløses, dersom en ordinær og en ekstraordinær generalforsamling vedtager dette med 2/3 majoritet af de fremmødte medlemmer + fuldmagter.

§ 22

Ved selskabets opløsning overdrages alle aktiver, protokoller m.v. til foreninger, museer eller organisationer, som efter bestyrelsens vurdering bedst muligt kan sikre bevarelse i overensstemmelse med foreningens formål. Modtageren/modtagerne skal være hjemmehørende i Danmark eller andet EU/EØSland og have et almenvelgørende eller almennyttigt formål.

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling i Bushistorisk Selskab,
den 29. november 1994 i Nyborg

Ib Larsen, dirigent

Ændret ved ordinær generalforsamling, den 1. juni 1996 i Kolding

Toni Werling, dirigent

Ændret ved ordinær generalforsamling, den 2. juni 2002 i København

Jens Birch-Jakobsen, dirigent

Ændret ved ordinær generalforsamling, den 10. maj 2003 i Skælskør

Mogens Lindstrøm Frederiksen, dirigent

Ændret ved ordinær generalforsamling den 15. maj 2004 i Skælskør

Ole Bøglund, dirigent

Ændret ved ordinær generalforsamling den 8. maj 2005 i Skælskør

Michael Brandt-Nielsen, dirigent

Ændret ved ordinær generalforsamling den 1. juni 2012 i Skælskør

Michael Brandt-Nielsen, dirigent

Ændret ved ordinær generalforsamling den 1. juni 2013 i Skælskør

Michael Brandt-Nielsen, dirigent

Ændret ved ordinær generalforsamling den 30. maj 2015 i Skælskør

Jan Vejlgaard, dirigent

Ændret ved ordinær generalforsamling den 21. maj 2016 i Skælskør

Michael Brandt-Nielsen, dirigent

Ændret ved ordinær generalforsamling den 26. maj 2018 i Skælskør

Michael Brandt-Nielsen, dirigent

Ændret ved ordinær generalforsamling den 11. maj 2019 i Odense

Michael Brandt-Nielsen, dirigent

SE SENESTE NYT
KOMMENDE AKTIVITETER
BUSBLADET
SE BUSSERNE